OZNAM

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Spoločnosť TERMÁL s.r.o., so sídlom Promenádna 3221/20, 93201 Veľký Meder, IČO: 34 099 336 vyhlasuje podľa § 281 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodného zákonníka, obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme troch  predajných  jednotiek a vinárne vo vstupnej hale termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi.

Informácie o predmete nájmu a podmienkach je možné získať na adrese sídla spoločnosti: Promenádna 3221/20, 32101 Veľký Meder, na internetovej stránke: thermalcorvinus.sk a na e-mailovej adrese: [email protected]

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 31.10.2012. Lehota bude zachovaná, ak sa návrh odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na pošte.

Podmienky obchodnej súťaže sú uvedené v prílohách oznamu.

Príloha Veľkosť
Sutaz podm obchody.pdf 259.67 KB
Sutaz podm vinaren.pdf 255.68 KB