Návštevný poriadok

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov termálneho kúpaliska THERMAL CORVINUS Veľký Meder. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu  s týmto návštevným poriadkom. Kúpou vstupu  do termálneho kúpaliska, návštevník vyjadruje súhlas s návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať návštevný poriadok a pokynu zamestnancov prevádzkovateľa.
Všetky aktuálne pokyny v  THERMAL CORVINUS sú nadradené všeobecným pokynom.

A . VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU
1.Vstup pre návštevníkov je povolený iba v čase prevádzky s platnou vstupenkou, alebo permanentkou.
2.Deti do 12 rokov majú povolený vstup iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
3.Areál môže byť v určitých hodinách vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám.
4.Pri naplnení kapacity nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom.
 
 B. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU
1. Do priestorov areálu majú zakázaný vstup všetky osoby,  ktoré sú postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov ,t.j.osoby choré :
zvlášť chorí s kožnými, vlasovými alebo infekčnými chorobami
osoby so zanedbanou osobnou  hygiénou
osoby zahmyzené
osoby pod vplyvom návykových látok 
2. Vstup do areálu môže byť odoprený osobám, ktorých návšteva by mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich správanie je v rozpore s dobrými mravmi.
3. Z priestorov areálu môže byť vykázaný bez vrátenia vstupného návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohoto poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov termálneho kúpaliska, či pracovníkov bezpečnostnej služby.
4. Do priestorov areálu je zákazaný vstup so zvieratami.
 
C. PREVÁZDKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
1. Sprievod je počas celého pobytu na TK THERMAL CORVINUS Veľký Meder zodpovedný za dieťa!
2. Všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov použiť SPRCHY !!!
3. Z dôvodu bezpečnosti je zakázané nosiť so sebou pri bazénoch a v sprchách nápoje a hygienické prípravky
   v sklenených obaloch.
4. Konzumácie jedál je povolená iba v priestoroch na to určených.
5. Návštevníci sa môžu zobliekať a obliekať len na miestach k tomu určených, kabínkach eventuálne v prezliekárňach.
6. Detský bazén je určený pre deti od  3 do 6 rokov. Vstup dospelým osobám do detského bazéna je     ZAKÁZANÝ!
7. V oddychových bazénoch s kľudovým režimom sa nesmú vykonávať žiadne fyzické aktivity, pobyt v bazéne sa neodporúča osobám so srdcovocievnym ochorením a deťom do veku 3 rokov.

8. Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniu areálu.
9. Každý návštevník je povinný uhradiť straty a škody ním zavinené, ktoré by boli spôsobené jeho vinou            na zariadení areálu, alebo na majetku iných osôb v areáli.
10. Každý návštevník je povinný dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných, nespôsobovať nadmerný hluk a dbať o svoju osobnú bezpečnosť, nebehať po mokrých plochách.
11. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník zaviní vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
12. Tobogány, šmýkačky a ostatné atrakcie na ktoré má návštevník prístup, využiva na vlastnú zodpovednosť a riziko! Deti do 12. rokov môžu využívať tobogány len pod dohľadom rodiča, alebo inej blízkej osoby nad 18 rokov.
13. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny pre jazdu na toboganoch a šmýkačkách, ako aj ďalšie oznámenia a upozornenia vyvesené v priestoroch termálneho kúpaliska.
14. Za nadmerné opotrebenie plaviek z dôvodu častého šmýkania sa na tobogánoch, či šmýkačkách nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
15. Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného personálu kúpaliska.
16. Aktuálne oznámenia,  pokyny a upozornenia sú nadradené všeobecným predpisom.  
17. V prípade nepriaznivého počasia- búrky, alebo silného vetra sú návštevníci povinní z bezpečnostných dôvodov opustiť vonkajšie bazény !!!
18. Návštevník je povinný opustiť bazén 30 min. pred ukončením prevádzkovej doby.
19. Prevádzkovateľ zodpovedá len za veci uložené v úschovniach, ktoré sa nachádzajú pri každej pokladni, priestor pri vnútorných šatniach je chránený kamerovým systémom.
20. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia,  prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné a ani iným spôsobom ho odškodniť!


D. V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ
1. Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla.
2. Slniť sa a kúpať bez plaviek, alebo ich častí.
3. Brať do oddychových bazénov nafukovacie predmety a lopty.
4. Vzájomne sa potápať, vhadzovať druhých do vody a skákať do bazénov.
5. Bezdôvodne volať o pomoc.
6. Vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť, do spŕch druhého pohlavia a do častí areálu, kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov.
7. Fajčiť vo všetkých vnútorných priestoroch, ako aj vo vonkaších bazénoch.
8. Brať so sebou ostré predmety, sklenené veci ktoré, by sa mohli rozbiť a tým spôsobiť zranenia.
9. Vstupovať do bazénov, na tobogany a šmýkačky so žuvačkou.
10. Neoprávnene používať zariadenia a predmety určené na poskytnutie prvej pomoci.
11. Svojvoľne premiestňovať zariadenia a inštalovaný nábytok.
12. Nosiť a používať zbrane.
13. Vyžadovať od zamestnancov areálu služby odporujúce tomuto návštevnému poriadku.
 
 


Schválené: 1.1.2010
TERMÁL s. r. o.
Promenádna 3221 /20
932 01 Veľký Meder

Mgr.Judita Lénártová
prevádzková riaditeľka